عملهای جراحی

آب مروارید:
انواع لنزهای داخل چشمی ساده ، تطابقی،رفراکتیو و توریک(آستیگمات دار)
• فیکو
• خارج کپسولی
• داخل کپسولی
• آب مروارید مادرزادی
• آب مروارید ثانویه
قرنیه:
• پیوند قرنیه:
- پیوند کامل (PK)
- پیوند لایه ای (DALK)
- پیوند بدون بخیه (DASEK)
- پیوند DMEK
• حلقه(Ring)داخل قرنیه
• خراش قرنیه(AK)
• CCL یا CXL(جلوگیری از پیشرفت بیماری قوز قرنیه با استفاده از اشعه UV)
عیوب انکساری:
 • فمتو لیزیک
• لیزیک
• لیزر PRK
• اصلاح پیر چشمی
• کاشت لنزهای داخل چشمی :
-ICL 
-TORIC ICL 
-ARTISAN 
-ARTIFLEX 
آب سیاه:
• ترابکولکتومی
• شانت
• لیزر SLT
• لیزر PI
اعمال جراحی لیزری قرنیه با دستگاه فمتوسکند:
• Femto lasik
• Femto DALK
• Femto Ring
• Femto AK
سایر اعمال:
• پیوند سلولهای بنیادی
• پیوند پرده جنینی
• ناخنک
• رفع کدورت قرنیه
• بستن مجرای اشکی