بیست و دومین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران

8 تا 11 آبان ماه 1391
تهران، مرکز همایش های رازی
 

 با همکاری:گروه چشم پزشکی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
مرکز تحقیقات چشم بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) - دانشگاه علوم پزشکی تهران